A háziorvosi szolgálatok kötelezően elvégzendő feladatai

2012. március 25. 07:04, vasárnap - Dr. Palla Sándor

"A kötelező egészségbiztosítási rendszerben" működő háziorvosi szolgálatok feladatai:

1.1. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint egészséges életmód segítését szolgáló tanácsadás, egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése, a háziorvosi rendelőben, illetve az egészségi állapot által indokolt esetben a beteg otthonában történő vizsgálat, gyógykezelés, ide értve az elsősegély keretében szükséges gyógyszer és kötszer biztosítását is,

-- krónikus betegek gondozása, életvezetési tanácsadás, a beteg vagy gondozója által használt gyógykezeléshez szükséges diagnosztikus és terápiás eszközök használatának betanítása,

-- keresőképesség elbírálása, tb. ellátásra vagy szociális juttatásra jogosultságot megalapozó szakvélemény adása,

-- a beteg otthonában történő szakorvosi vizsgálat kezdeményezése, szakápolás elrendelése, járó és fekvőbeteg szakellátásra utalás,

-- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelése,

1.2. a háziorvosi tevékenységet alapvetően meghatározó 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint

-- a gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, illetve gyógykezelésre utalása, ügyeleti ellátásban részvétel, a házi gyermekorvosok újszülöttekkel, csecsemőkkel és egyes korosztályokkal kapcsolatos speciális feladatai, indokolt esetben a beteg otthonában történő ellátása,

Gyógyító-megelőző alapellátást meghaladó feladatai közé tartozik

-- a terhesgondozásban való közreműködés,

-- az egészségnevelésben/egészségügyi felvilágosításban történő részvétel,

-- életkorhoz kötött szűrővizsgálatok végzése/közreműködés,

-- kézi gyógyszertár kezelése,

-- egyes orvosszakértői feladatok,

-- halottvizsgálat,

Közegészségügyi-járványügyi feladatok:

-- kötelező védőoltások, fertőző betegekkel (és arra gyanús személyekkel) kapcsolatos tevékenység, korokozó-hordózókkal kapcsolatos tennivalók, ételmérgezések esetén szükséges intézkedések,

1.3. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a dohányzásról történő leszokáshoz segítség adása

1.4. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerint

-- ápolási díj kérelemhez szakvélemény az állandó és tartós gondozás szükségességéről, -- közgyógyellátott havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletének igazolása,

1.5. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján

- kiskorú házasságkötéséhez igazolás a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettségről, örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasság igazolása, gyermek gondozásba való kihelyezéséhez a gyermek egészségi állapotáról, személyiségéről szakvélemény adása,

1.6. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint

- a kedvezményekhez szükséges orvosi szakvélemény megadása,

1.7. a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet alapján

- a keresőképesség elbírálása és igazolása,

1.8. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján

- hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátására szolgáló javaslat kiállítása,

1.9. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet szerint

- szabadidős sportolók alkalmassági vizsgálata

1.10. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján

- igazolás a családi napközi gondozója egészségi ál­lapotáról

1.11. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet és a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet szerint

- a támogatáshoz szükséges súlyos fogyatékosság megállapításához szükséges beutaló és igazolás

1.12. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet alapján

- utazási költségtérítés utalvány kiállítása és tájékoztatás a használatáról,

1.13. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet szerint

- a közösségi szálláson kívül lakó befogadott személy háziorvosi ellátása,

1.14. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján

- a befogadó állomáson kívül tartózkodó menekülti státusz elismerését kérő személy háziorvosi ellátása,

1.15. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján

- az ellátás igénybevételére irányuló kérelem egészségi állapotra vonatkozó adatainak kitöltése,

1.16. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint

- az ellátott diétás étkezésére javaslat adása,

1.17. a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet szerint

- az ellátást igénylő egészségi állapotának igazolása,

1.18. a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (X1.15.) NM rendelet alapján

- a II. alkalmassági csoportban az orvosi alkalmasság I. fokon történő elbírálása,

1.19. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet szerint

- az egészségi alkalmasság I. fokon történő elbírálása,

1.20. a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet alapján

- hetente 2 óra tanácsadás, terhesgondozással kapcsolatos továbbképzésen elsajátított vizsgálatok végzése, szűrővizsgálatok elrendelése, terhesgondozási könyv vezetése, szoptatás szorgalmazása,

1.21. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet szerint

- figyelemfelhívás az adott korcsoport számára ajánlott szűrővizsgálatok elvégeztetésére,

- valamennyi a rendeletben más egészségügyi szolgáltatóhoz nem utalt szűrővizsgálat elvégzése, illetve egyes vizsgálatokban való közreműködés,

1.22. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján

- bölcsődei elhelyezéshez igazolása gyermek egészségi állapotáról, saját lakásban működtetett családi napközit működtető személy (és együtt élő családtagjai) egészségi állapotáról igazolás, nevelőszűlőnek jelentkező személy (és együtt élő családtagjai) egészségi állapotának vizsgálata,

- örökbefogadni szándékozó személy egészségi alkalmasságának igazolása,

1.23. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 244.) NM rendelet szerint

- személyi higiénés alkalmasság vizsgálata,

- alkalmatlanság esetén tevékenységtől eltiltás kezdeményezése,

1.24. a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet szerint

- a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata során döntés a kötelező HIV szűrés szükségességéről,

1.25. az anyatej tb támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet szerint

- az anyatejet adományozó személy tb támogatás közvetlen elszámolásához igazolás kiadása,

1.26. a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet szerint

- az alkalmassági vizsgálathoz a korábbi egészségi állapotra vonatkozó egészségügyi dokumentáció összeállítása,

1.27. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerv- és szövetátültetésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet alapján

- tiltakozó nyilatkozat megtételében, illetve visszavonásában történő közreműködés, a tiltakozó nyilatkozatnak, illetve visszavonásának a transzplantációs nyilvántartás részére történő megküldése (ajánlott postai küldeményként).

Dr. Balogh Sándor (Forrás: Házi Jogorvos) - és köszönet a megjelentethető írásért dr. Juhász István Lászlónak 

Többek érdeklődésére hivatkozva tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a gyermekkörzetek megvál-toztatásától függetlenül, a szabad orvosválasztás értelmében, to- vábbra is szeretettel fogadom a korábban a körzetembe tartozó Királydombról és Kurjancsról érkező gyermekeket.