Utazási költségtérítés

Az egészségbiztosítás által az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége érdekében igénybe vehető utazási támogatás ún. utazási utalvány, illetve 2008. április 1-jétől ún. utazási költségtérítési utalvány felhasználásával jár. Mindkét utalvány az OEP által rendszeresített szigorú számadású nyomtatvány.

Kik jogosultak az utazási költségtérítésre?

Az egészségbiztosítás keretében lehetőség van a biztosítottak, a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, illetve e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségeik megtéríttetésére.

A kísérő utazási költségeinek megtérítésére akkor van lehetőség, ha 16 éven aluli gyermeket kísér, vagy ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota alapján a kíséretet szükségesnek ítéli. A tömegközlekedéssel való utazás esetén a kísérő a kísérettel kapcsolatban felmerült, az oda- és visszaút utazási költségeinek megtérítését kérheti, ha a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja a megjelenését, azzal, hogy természetesen a kísérőnek sem jár a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódó költség. Több beteg egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költség jár a kísérőnek.

Amennyiben az orvos szükségesnek látja a kísérőt, és az orvos igazolása alapján a beteg egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, és a beteg egészségi állapota miatt kísérő szükséges az utazáshoz a közös utazásukra a betegnek és a legfeljebb egy kísérőjének együttesen jár az utazási költségtérítés.

Ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra legfeljebb két út (1 oda-1 vissza) számolható el. Ebben az esetben a kísérő az általa kísért beteg ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentummal vagy nyilatkozattal igazolja a beteg nélküli utazása szükségességének indokát. Nem jár a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan két (1 oda-1 vissza) útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

Nem jár utazási költségtérítés annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra jogosult (pl. 65 éven felüli személyek). E szabály alól kivételt képez annak a betegnek az utazási költségtérítése, aki az orvos igazolása alapján egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem tud. Ha a beutalt díjmentes utazásra jogosult és - a beutalásra jogosult orvos javaslata alapján - kísérőre van szüksége, akkor az utazási utalványt a beutalt részére kell kiállítani.

A kísérő utazási költségtérítésre jogosultsága

Lehetőség van a kísérő utazási költségeinek megtérítésére, ha a kísérő 16 éven aluli gyermeket kísér, vagy ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota alapján a kíséretet szükségesnek ítéli; utazási utalvánnyal, illetve utazási költségtérítési utalvánnyal való utazás estén is. Egy beutalt beteget támogatott útiköltség-térítéssel egy személy kísérhet. Több beteg egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költségre jár térítés a kísérőnek.

A kísérő szükségességét a beutaló orvos állapítja meg, a beteg egészségi állapota alapján, de a beutalás helye szerinti orvos igazolja a megjelenését.

Amennyiben az orvos szükségesnek látja a kísérőt, és az orvos igazolása alapján a beteg egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni a közös utazásukra a betegnek és a kísérőnek együttesen kilométerenkénti 21 Ft jár (az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő

tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve). Utazási költségtérítés nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén is legfeljebb egy kísérőnek jár.

Ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra legfeljebb két út (1 oda-1 vissza) számolható el, ha a kísérő az általa kísért beteg ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentummal igazolja az utazás szükségességének indokát. Ilyen igazolás hiányában a kísérőnek nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén utazási költségtérítés nem állapítható meg. Nem jár a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan két (1 oda- 1 vissza) útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

A kísérő hazautazása, illetve a betegért való visszautazása során utazási költségként km-enként 18 Ft jár a kísérőnek.

Mely járatokon vehető igénybe az utazási költségtérítés?

Az egészségbiztosítás a menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök az adott településnek a közigazgatási határain kívüli – ideértve a GYSEV magyarországi vonalain és a BKV-HÉV Budapest közigazgatási határain kívüli – járatain igénybe vett közlekedés költségeit téríti meg az arra jogosultnak.

A helyi utazás költségeihez az egészségbiztosítás keretében nem jár támogatás.

Az utazási költségtérítés

orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

gyógyászati segédeszköz átvétele, próbája, javíttatása esetén

szűrővizsgálat igénybevétele esetén

Az utazási költségtérítés mértéke

Az utazási költségtérítéshez használható nyomtatványok felhasználásának módja

Utazási költségtérítési utalvány

Utazási utalvány

o személygépkocsival utazás estére

o tömegközlekedéssel utazás estére

o fogyatékos gyermek és kísérője részére

Az utazási költségtérítés igénybevételének lehetőségei

1. Utazási költségtérítés orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

A járóbeteg-szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, rehabilitációra, gyógyászati ellátásra beutalt betegnek és tömegközlekedés használata esetén a kísérőjének az ellátás igénybevétele kapcsán felmerült, illetve az orvosszakértői vizsgálatra beutalt, vagy berendelt biztosítottnak a vizsgálat kapcsán felmerült, az ellátó intézet települési határán átnyúló utazása költségeihez támogatás jár.

A beutaló

Az utazási költségtérítés akkor jár, ha:

• a beutaló olyan egészségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti területi ellátására kötelezett.

• a beutalás azért nem a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, mert az az egészségügyi intézmény, ahová a beteget beutalták a lakóhelyéhez közelebb esik, és a beteg hozzájárult az eltérő beutaláshoz.

• a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a betegnek szükséges ellátásra orvos szakmai indok alapján nem alkalmas, ezért a beutaló valamely más egészségügyi szolgáltatóhoz szól.

A tömegközlekedési eszközön díjmentes utazásra jogosító utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos, házi gyermekorvos jogosult.

Az utazási költségtérítésre szolgáló utazási utalvány kiállítására kötelesek:

a szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor:

1. a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,

2. a járóbeteg-szakellátás, a tb támogatott gondozók és a genetikai tanácsadók orvosa,

3. a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,

4. az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,

5. a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,

6. a büntetés-végrehajtás orvosa,

7. a sorozó orvos,

8. az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa,

9. az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,

10. a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

11. sportegészségügyi feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,

12. a Nemzeti Adó- és -Vámhivatal orvosa

13. foglalkozás-egészségügyi feladatkörében a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa

14. a biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be, illetve állíthatja ki az utazási utalványt.

További ellátások kapcsán utazási utalvány kiállítására köteles személyek:

1. az egészségügyi szakellátás orvosa - ideértve a gondozóintézet szakorvosát is - a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátás - ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét is - és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,

2. az orvosi rehabilitáció keretében szanatóriumi ellátás rendelésére jogosult orvos a beutaláskor, elbocsátáskor pedig a szanatórium által kijelölt orvos,

3. gyógyászati ellátás igénybevétele esetében az annak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor - megjelölve az igénybevétel számát vagy időtartamát is -, az ellátás igénybevételét követően pedig a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató - ideértve a gyógyászati ellátást nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is - által kijelölt személy,

4. egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos, valamint a szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy,

5. a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy a vizsgálat elrendelésekor, illetve a vizsgálatot követően,

6. a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor,

7. a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat esetén- a szűrővizsgálat igénybevételekor - a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató

2. Utazási költségtérítés orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

Ha a beteg orvosi beutaló nélkül vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, mert egészségi állapota azonnali ellátását tette szükségessé, az utazási költségtérítésre csak a hazautazásakor felmerülő költségeihez jogosult. A költségtérítéshez szükséges utalványt az ellátó egészségügyi szolgáltató orvosa állítja ki számára.

3. Utazási költségtérítésre való jogosultság gyógyászati segédeszköz átvétele, próbája, javíttatása esetén

Az egészségbiztosítás abban az esetben nyújt utazási költségtérítést gyógyászati segédeszköz átvétele, próbája, javíttatása esetén, ha a beteg a segédeszközt a lakóhelyéhez (tartózkodási helyéhez) legközelebb eső olyan szolgáltatónál szerzi be, vagy javíttatja meg, akivel az egészségbiztosító erre szerződést kötött. A gyógyászati segédeszközt kiszolgáltatóhoz való odautazáshoz szükséges utalványt a gyógyászati segédeszközt felíró orvos állítja ki, a hazautazáshoz, továbbá az eszköz próbájához, a gyógyászati segédeszköz esetleges javításához szükséges utazáshoz pedig a gyártó/forgalmazó által erre kijelölt személy jogosult igazolni az utalványt.

4. Utazási költségtérítés szűrővizsgálat igénybevétele esetén

A népbetegségek megelőzését célzó, szervezett szűrővizsgálatok igénybevétele során felmerült utazási költségekhez is jár támogatás. Az utazási költségeket azonban csak akkor támogatja az egészségbiztosító, ha a szűrővizsgálatot ún. behívás (értesítés) alapján vette igénybe az arra jogosult személy. A szűrővizsgálatra utazáshoz igénybe vehető utalványt a szűrővizsgálat időpontjáról szóló értesítéssel egyidejűleg a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató kiállítja és megküldi az érintett részére.

Ha a – betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett – szűrővizsgálatra csoportos utazással való részvételhez az önkormányzat valamilyen formában térítésmentes közlekedési eszközt (pl. különjáratot) biztosít, akkor a szűrővizsgálatról szóló – és a vizsgálaton érvényesített – értesítő alapján az utazási költségtérítésre az önkormányzat jogosult. Ennek érdekében az értesítőt át kell adni az utazást biztosító önkormányzatnak. Az önkormányzat az átadott értesítők alapján az utazási költséghez egyébként járó támogatás hatvan százalékának megfelelő összegre jogosult utazási költségtérítésként.

Az utazási költségtérítés mértéke

Annak a betegnek, aki képes tömegközlekedési eszközön utazni, az utazási költségtérítés mértéke megegyezik a lakóhely és az ellátó egészségügyi szolgáltató közti távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a helyközi járatokon érvényes, a beteg által igénybe vehető utazási kedvezmény összegével csökkentett – legolcsóbb díjtételű menetjegy árával.

A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés!

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében az utazási költségtérítés összegét – ha az nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik – 2008. március l-jétől a legközelebbi 0 vagy 5 forintra végződő összegre történő felfelé kerekítéssel folyósítja az egészségbiztosító.

Az utazási költségtérítéshez használatos nyomtatványok felhasználásának módja

Utazási költségtérítési utalvány

Utazási költségtérítési utalvány igénybevételével a beteg és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött tömegközlekedési társaságok vonalain díjfizetés nélkül utazhat. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári szelvényből és egy ellenőrző szelvényből áll. A két pénztári szelvény ellenében lehet a tömegközlekedési eszközön díjmentesen utazni. Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a beteget a háziorvosa (házi gyermekorvos) tájékoztatja.

Az utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított (és annak kísérője) jogosult, aki

• közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy

• krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy

• szakorvosi vélemény alapján, a beteg egészségi állapota miatt olyan egészségügyi szolgáltatóhoz kell utaznia, amely a beteg lakóhelye (tartózkodási helye) szerint a beteg területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.

Az utazási költségtérítési utalványon az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltató leigazolja a beteg megjelenését.

A leigazoltatott pénztári és ellenőrző szelvényt a következő háziorvosi orvos-beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosnak. Amennyiben a beteg nem adja le a háziorvosnak a leigazoltatott utazási költségtérítési utalványt, 6 hónapon belül nem kaphat újabb utazási költségtérítési utalványt.

Utazási utalvány

Utazási költségtérítés személygépkocsival utazás esetén

Utazási költségtérítésre az a beteg is jogosult, aki – a beutalásra jogosult orvos döntése alapján – betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön nem tud utazni, ezért gépkocsival megy az egészségügyi intézménybe. Gépkocsival utazás esetén e költségtérítés címén a célállomásra az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve, km-enként 21 Ft jár. Az utazási utalványon az orvosnak fel kell tüntetni, hogy a beteg az egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, és azt indoklással kell ellátni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a beteg egészségi állapota miatt kísérő szükséges az utazáshoz, a közös utazásukra a kilométerenkénti 21 Ft a betegnek és a kísérőnek együttesen jár. Utazási költségtérítés nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb egy kísérőnek jár.

Ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra legfeljebb két út (1 oda-1 vissza) számolható el, a kísérő hazautazása, illetve a betegért való visszautazása során km-enként 18 Ft-tal. Ebben az esetben a kísérőnek az általa kísért beteg ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentummal igazolnia kell az utazás szükségességének indokát. Ilyen igazolás hiányában a kísérőnek nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén utazási költségtérítés nem állapítható meg. Nem jár a kísérő részére ugyanazon napra

vonatkozóan két (1 oda- 1 vissza) útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

Az utazási utalványt a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv részére kell megküldeni vagy személyesen beadni, ahol a kérelem elbírálását követően, a megállapított jogosultság esetén utólag folyósítják a költségtérítést. Részletesen lásd lent, a költségtérítés kifizetése utazási utalvány használata esetén címnél, azzal, hogy ebben az esetben természetesen a menetjegyet nem kell csatolni.

Tömegközlekedési eszközzel utazás esetén menetjeggyel elszámolt utazási utalvány

Amennyiben a beteg nem jogosult az utazási költségtérítési utalvány használatára, a beutaló orvos négy megjelenés igazolására alkalmas, Utazási Utalványt állít ki, a beutalással egyidejűleg, az utólag kiállított Utalvány alapján az utazási kötségtérítés iránti kérelmet el kell utasítani. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni.

A beutalásra jogosult orvos által kiállított utazási utalvány nyomtatvány hátoldalán négy „ellenőrző szelvény” rész található, amelyen az egészségügyi intézményben megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a kezelést végzővel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére.

A költségtérítés kifizetése utazási utalvány használata esetén

A felhasznált utazási utalványt a menetjeggyel együtt a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv részére kell megküldeni vagy személyesen beadni, ahol a kérelmet elbírálják és jogosultság esetén utólag kiutalják a költségtérítést, az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszköz legolcsóbb díjtételű menetjegyének árát, csökkentve azt az esetleges menetjegy utazási kedvezménnyel.

Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet kérni, a menetjegy és az utazási utalvány igazolásával, azzal, hogy az igénybejelentés napja a kérelem az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez való beadásának, illetve – ha a kérelmet postán küldték, akkor – a kérelem postára adásának igazolt napja. Ha nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló 6 hónapos időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap.

A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedékességétől számított egy éven belül lehet felvenni.

Utazási utalvány utazási kedvezményre jogosult fogyatékos gyermek és kísérője részére

Az utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek számára az Egészségbiztosítási Alapból a kedvezményt meghaladó utazási költség része téríthető meg utazási költség címén.

A fogyatékos gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmények, a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények igénybe vétele során felmerülő utazási költségek elszámolása a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított utazási utalvány (utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére) elnevezésű nyomtatvány és az „Adatlap” alapján történik.

A Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál megjelenés a háziorvos beutalása alapján történik. A bizottsághoz utazáshoz szükséges utazási utalványt a háziorvos állítja ki a gyermek és kísérője részére.

A vizsgálati eredmények alapján a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője kiállítja az „Utazási utalvány (utazási kedvezményre jogosult beteg gyermek és kísérője részére)” elnevezésű nyomtatványt, amelyen feltünteti annak az intézménynek a megnevezését, ahová a gyermeket beutalta. A nyomtatvány eredeti példányát a beutalt gyermek szüleinek (gondviselőjének) adja át.

A nyomtatványt az utazási költségtérítés első kérelmezésével egyidejűleg a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél be kell mutatni.

Az utalványt abban az intézményben is be kell mutatni, ahová a gyermeket beutalták. Az intézmény ezen igazolás alapján fogja kiállítani a továbbiakban az utazási költségtérítéshez szükséges „Betétlap”-okat. A ”Betétlap” 6 szelvényt tartalmaz, amely egy oda- és egy visszautazás igazolására szolgál. A „betétlap” szelvényrészeinek kitöltésére az intézmény vezetője jogosult.

Amennyiben a fogyatékos gyermek betegsége miatt csak gépkocsival tud utazni és ezt a tényt a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az „Utazási utalványon” igazolja, utazási költségtérítésként ebben az esetben az érintett útvonalon a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve, km-enként 21 Ft jár.

NYOMTATVÁNYOK:

• Utazási költségtérítési utalvány

Utazási utalvány

Utazási utalvány betétlapja

Utazási utalvány beteg gyermek és kísérője részére

• szűrővizsgálatra helyi önkormányzat által biztosított közlekedési eszközzel való csoportos utazás utazási költségtérítés igénylő formanyomtatvány

JOGSZABÁLYOK:

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

érintett szakasz: 5/A. § 5/B. § aa), 6. § (2), 22. § , 29. § (1) c) (7) ,61. § 66. § (1)–(6) 68/A. § (2), 70. § (1) a) (2)–(3), 72. §, 74. § 75/A. §

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

érintett szakaszok: 1. § (5) 2. § (2)–(3), 3. § (1) (3), 11 §

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Érintett szakasz: 34. § c)

2008. évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

érintett szakasz: 1. §

2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól

érintett szakasz: 4. §

Többek érdeklődésére hivatkozva tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a gyermekkörzetek megvál-toztatásától függetlenül, a szabad orvosválasztás értelmében, to- vábbra is szeretettel fogadom a korábban a körzetembe tartozó Királydombról és Kurjancsról érkező gyermekeket.