TAJ kártyával kapcsolatos információk

TAJ

A TAJ egy személyi azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor kap, és az általában végigkíséri egész élete során.

Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún. TAJ-t alkalmazzuk. A társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ) az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási (egészség- és nyugdíjbiztosítási), valamint a magánnyugdíj-rendszerrel kapcsolatos nyilvántartásokban a személyeket azonosító kód. A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet – közismertebb nevén TAJ-t – a személyi azonosító szám lecserélését követően, a személyi adatok védelme érdekében vezették be.

A TAJ-t igazoló okmányra (hatósági igazolvány, az ún. TAJ kártya, vagy az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” hatósági bizonyítvány) a társadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez van szükség. A biztosított vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a TAJ-t igazoló hatósági igazolványát köteles bemutatni. 2012/1 Hatályos: 2012. január 1-jétől

A TAJ-t igazoló okmány

A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet egy bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal, köznapi szó-használatban TAJ kártyával igazoljuk, amely tartalmazza tulajdonosának családi- és utónevét, születési idejét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatát, a kiállítás keltét és a kiállító személy aláírását.

Amennyiben a társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülő személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű, az egészségbiztosító a TAJ kártya hatályát ezen időtartamra korlátozza.

TAJ kártya igénylése

A TAJ kártyát a TAJ bevezetésekor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból (az érintettek kezdeményezése nélkül) készítette el és küldte meg mindenkinek, aki nyilvántartásában szerepelt.

TAJ/kártya igénylése újszülöttek részére

Újszülöttek TAJ kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan nem kell kérelmet benyújtani.

A személyi adat- és lakcímnyilvántaró szerv (okmányirodák) az újszülött adatairól hivatalból tájékoztatja az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét.

Az újszülöttek TAJ igénylése során nem érvényesül az országos illetékesség, főszabály szerint az új-szülött lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve az illetékes. Azonban a szülő kérheti a gyermek születési helye szerint illetékes kormány-hivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét, hogy ott járjanak el a TAJ kártya kiállítása-kor.

A személyi adat nyilvántartó szervnek az újszülött adatairól való adatszolgáltatása teljesítését követő-en a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve hivatalból soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-át igazoló hatósági igazolványt.

TAJ-jal nem rendelkezők TAJ-, illetve TAJ kártya igénylése

Aki nem rendelkezik TAJ-jal, TAJ kártyával, de jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra, az ország területén bármelyik kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kérheti a kártyáját, igénylőlap kitöltésével.

Az igénylőlap benyújtásához szükség van magyar állampolgárok vagy letelepedési engedéllyel rendelkezők esetében a személyi igazolvány és a lakcím igazolás bemutatására, külföldi állampolgároknak pedig a tartózkodási engedélyt, a magyarországi lakcímigazolást, valamint az ellátásra való jogosultságot is igazolni kell.

Első alkalommal a TAJ kártyát díjmentesen állítja ki a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve. 2012/1 Hatályos: 2012. január 1-jétől

TAJ kártyán szereplő adat módosítása

A TAJ-kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány) felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal. Azok változása esetén új TAJ-kártya kiállításáról kell gondoskodni.

Amennyiben a TAJ tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, azt az ország területén bármely kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél, az erre szolgáló igénylőlapon kell bejelenteni, ahol kiállítják az új hatósági igazolványt és átadják, illetve megküldik a kérelmező részére.

Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása díjmentes.

TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén

Abban az esetben, ha a TAJ kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódik vagy ellopják, az OEP honlapjáról letölthető igénylőlapon újat lehet igényelni a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél.

Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy azt ellopták, akkor az újabb kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 3 000.- Forint.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet:

• az eljáró kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének számlájára át-utalással,

• vagy az egészségbiztosító által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás útján,

• személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat az egészségbiztosító házipénztárába is be lehet fizetni.

 

(Kérjük, hogy a számlaszámok iránt érdeklődjön a területileg illetékes kormányhivatalnál! Az elérhetőségek az alábbi linkre kattintva olvashatóak.)

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékbélyegben lerótt 3.000 Ft nem minősül igazgatási szolgáltatási díj befizetésnek.

TAJ kártyával kapcsolatos ügyintézés postai úton

A TAJ kártyával kapcsolatos ügyintézést személyesen és postai úton lehet folytatni.

TAJ kártya igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

• Személyazonosságot igazoló okmány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is) ügyfél aláírásával hitelesített másolata

• lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány ügyfél aláírásával hitelesített másolata

2012/1 Hatályos: 2012. január 1-jétől

és

• meghatalmazott eljárása esetén közjegyző által hitelesített meghatalmazás vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. Kiskorú esetén a törvényes képviselő jár el. A törvényes képviselőnek eljárási jogosultságát személyazonosságot igazoló okmányának és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolatával kell igazolnia.

 

(A meghatalmazásra vonatkozóan részletes leírást a Tájékoztatás a hatósági eljárás során az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről című dokumentum Képviselethez való jog című része tartalmazza.)

• egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek: e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolás.

• EGT tagállam állampolgára és tartózkodásra jogosult családtagja: Magyarországi tartózkodási engedély

• EGT-vel kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állam állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély

• bevándorolt személy: bevándorlási vagy letelepedési engedély,

• letelepedett személy: letelepedési engedély,

• menekült személy: a menekültként elismeréséről rendelkező határozat,

• hontalan személy: a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ kártya igénylőlap kitöltése során az igénylő adatainál annak a személynek az adataid kell megadni, akinek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét igazolni kívánják, akinek részére a kártya készül.

Postai úton benyújtott igény esetén – ellenkező kérelem hiányában – a kártyát is postán kézbesítik.

Tekintettel arra, hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél azonosítása más módon nem lehetséges, az aláírt nyomtatványok mellett az azonosításhoz, illetve az ügyintézéshez szükséges okmányoknak legalább az ügyfél aláírásával hitelesített másolatát, igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség esetén annak megfizetéséről szóló igazolást is csatolni kell.

Felhívjuk a figyelmet az okmányok aláírásának fontosságára, mert hiányosan benyújtott beadványok esetén (pl. nincs aláírva, vagy a nyomtatvány nem megfelelően kitöltött stb.) a nyomtatványt hiánypótlásra vissza kell küldeni, ami megnöveli az ügyintézés idejét.

TAJ sorsa elhalálozás esetén

A TAJ tulajdonosának elhalálozásáról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala értesíti az OEP-et. Az OEP az értesítést követően a TAJ-t érvényteleníti, így attól az időponttól a TAJ kártyával már nem lehet egészségügyi ellátást igénybe venni. 2012/1 Hatályos: 2012. január 1-jétől

JOGSZABÁLYOK:

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

érintett szakaszok: 3. § e)–f), 5. §, 6. § (2), 8–10. §, 21–26. §

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)

érintett szakasz: 29. § (4)

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tör-vény végrehajtásáról

érintett szakasz: 12/A. § (1)–(3)

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

érintett szakasz: 2. § (7) 6. § (4) e)

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

érintett szakasz: 29. § (1)

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

érintett szakasz: 5. § 11. §

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

érintett szakasz: 4. § (4)

276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivata-la létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről

érintett szakasz: 5. §

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

érintett szakasz: 29. §

Többek érdeklődésére hivatkozva tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a gyermekkörzetek megvál-toztatásától függetlenül, a szabad orvosválasztás értelmében, to- vábbra is szeretettel fogadom a korábban a körzetembe tartozó Királydombról és Kurjancsról érkező gyermekeket.