Térítési díjak

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Az egészségügyi szolgáltató a részleges, kiegészítő és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet külön tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről, a teljesítés után pedig a biztosított részére az egészégügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybe vett szolgáltatást és a szolgáltatás(ok)ért fizetendő forintösszeget.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdése előtt előleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése közben részszámlát adhat.

(4)2 Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás térítési díját - ha az intézmény a (6) bekezdésben foglaltak szerint másként nem rendelkezett - a számla alapján kiállított átutalási postautalványon kell befizetni. Egyéb egészségügyi szolgáltató esetén a részleges és kiegészítő térítési díj befizetésének módját a szolgáltató határozza meg.

(5) Készpénzben történő fizetéskor az egészségügyi szolgáltató a fizetés tényéről köteles nyugtát adni.

(6) Az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató - a fenntartó által jóváhagyott - szabályzatban állapítja meg.

(7) Amennyiben a térítési díjat az egészségügyi szolgáltatónak nem fizetik meg, a díj behajtásáról az egészségügyi szolgáltató gondoskodik.

2. § (1)3 Az Ebtv. 23. § a), c) és k) pontjában foglalt részleges, valamint 23/A. § c) pontjában foglalt kiegészítő térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az 1. számú melléklet határozza meg.

(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)4 Az Ebtv. 23. §-ának b), d) és e) pontja alapján fizetendő részleges térítési díj összege nem haladhatja meg a 100 000 forintot.

(4)-(5)5

(6)6 Amennyiben a biztosítottnak ugyanazon ellátás igénybevételéért az Ebtv. 23. §-ának b) és d), illetve b) és e) pontja szerint is fizetnie kellene részleges térítési díjat, csak az Ebtv. 23. §-ának b) pontja szerinti díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni.

(7)7 Az Ebtv. 23. §-ának e) pontja alkalmazásában akkor minősül a beutalási rendtől eltérőnek az ellátás igénybevétele, ha arra nem a beutalón megnevezett egészségügyi szolgáltatónál kerül sor.

(8)8 A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a biztosított járványügyi érdekből nem kötelező jelleggel történő immunizálásáért magasabb összegű térítési díj nem állapítható meg annál, mint amit a biztosítottnak a védőoltás oltóanyagáért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie.

(9)9 A 2. számú melléklet 13. pontjának alkalmazásában az egyes egészségügyi osztályok alatt a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről szóló miniszteri rendelet 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi osztályokat kell érteni.

(10)10 Az anyatejet adományozó nők térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekből kötelezően végzendő szűrővizsgálatokat.

3. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett ellátások térítési díját az ellátás megkezdésekor hatályban levő rendelkezések alapján kell megállapítani, kivéve, ha az e rendelet alapján megállapított térítési díj kedvezőbb.

(3)-(5)11

1. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Ebtv. 23. §-ában foglalt egyes részleges, valamint 23/A. §-ában foglalt egyes kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja12

1.13 Az Ebtv. 23. §-ának a) pontjában foglaltak alapján a 18 éven aluliak a fogszabályozó készülékre való jogosultságuk keretében a fogorvosi munkára térítésmentesen, a fogszabályozó készülékre pedig a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint jogosultak.

2. Az Ebtv. 23. §-ának c) pontjában foglaltak alapján

a) az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

b) az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítéssel, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

c)14 a III. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjasok és a közgyógyellátásban részesülők az R.-ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

d) az Ebtv. 54. §-ának (3) bekezdésében foglalt személyek az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint,

e) az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlődési rendellenességében, daganatos vagy más súlyos betegségében szenvedők az R.-ben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira térítésmentesen, azok technikai munkáinak költségeire az R.-ben meghatározottak szerint

jogosultak.

3.15

4.16

http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif5.17 Az Ebtv. 23/A. § c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a kiegészítő térítési díj 800 Ft/nap.

6.18 Az Ebtv. 23. §-ának k) pontja alapján a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásért fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 90 százaléka, amely az ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható.

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez19

A B
1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
 
a) első fokon 6 800 Ft
b) másodfokon 11 300 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való  
a) orvosi alkalmassági vizsgálata  
aa) első fokon 6 800 Ft
ab) másodfokon 11 300 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata  
ba) első fokon 6 800 Ft
bb) másodfokon 11 300 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata  
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:  
aa) első fokon 6 800 Ft
ab) másodfokon 10 100 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:  
ba) első fokon 4 500 Ft
bb) másodfokon 6 800 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:  
ca) első fokon 2 300 Ft
cb) másodfokon 4 500 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 500 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett  
a) vérvétel 3 000 Ft
b) vizeletvétel 1 500 Ft
6. Látlelet kiadása 3 300 Ft
7. Részeg személy detoxikálása 6 800 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

6 800 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat  
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata  
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 18 000 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 14 600 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 12 400 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata  
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 11 300 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 9 100 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6 800 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata 9 100 Ft
10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor 6 800 Ft
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 100 Ft
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat  
a) 1. egészségügyi osztály  
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 26 900 Ft
ab) időszakos vizsgálat 15 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály  
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 12 900 Ft
bb) időszakos vizsgálat 8 600 Ft
c) 3. egészségügyi osztály  
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 26 900 Ft
cb) időszakos vizsgálat 15 100 Ft

14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

A mellkas-
szűrővizsgálat közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3 100 Ft/fő/eset

1 Módosította: 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § a).

2 Módosította: 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § b).

3 Megállapította: 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

4 Beiktatta: 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2). Módosította: 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § (7) e).

5 Hatályon kívül helyezte: 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § (4) d). Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.

6 Beiktatta: 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 9. §. Számozását módosította: 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §.

7 Beiktatta: 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 18. §. Számozását módosította: 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §.

8 Megállapította: 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. X. 1-től.

9 Beiktatta: 173/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §. Módosította: 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (13).

10 Beiktatta: 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2008. X. 1-től.

11 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1296. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.

12 Megállapította: 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1), 1. melléklet 1. Hatályos: 2011. I. 1-től.

13 Megállapította: 173/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2007. VII. 14-től.

14 Módosította: 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § (2).

15 Hatályon kívül helyezte: 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3). Hatálytalan: 2007. II. 15-től.

16 Hatályon kívül helyezte: 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § c). Hatálytalan: 2007. IV. 1-től.

17 Megállapította: 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2011. VII. 1-től.

18 Beiktatta: 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), 1. számú melléklet. Hatályos: 2007. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane rendelet 3. § (1).

19 Megállapította: 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (3), 3. számú melléklet. Hatályos: 2011. I. 1-től.

366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 201. szám – 2010. december hó 30.  –31866. o.

A térítési díjjal igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja változott a melléklet szerint: (2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon 6 800 Ft
b) másodfokon 11 300 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon 6 800 Ft
ab) másodfokon 11 300 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) első fokon 6 800 Ft
bb) másodfokon 11 300 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 6 800 Ft
ab) másodfokon 10 100 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon 4 500 Ft
bb) másodfokon 6 800 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon 2 300 Ft
cb) másodfokon 4 500 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 500 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel 3 000 Ft
b) vizeletvétel 1 500 Ft
6. Látlelet kiadása 3 300 Ft
7. Részeg személy detoxikálása 6 800 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6 800 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 18 000 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 14 600 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 12 400 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 11 300 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata 9 100 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6 800 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági vizsgálata 9 100 Ft
10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor 6 800 Ft
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 100 Ft
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 26 900 Ft
ab) időszakos vizsgálat 15 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 12 900 Ft
bb) időszakos vizsgálat 8 600 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 26 900 Ft
cb) időszakos vizsgálat 15 100 Ft
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A mellkas-
szűrővizsgálat közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3 100 Ft/fő/eset

Hatályosság: 2011. január hó 01.

Többek érdeklődésére hivatkozva tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a gyermekkörzetek megvál-toztatásától függetlenül, a szabad orvosválasztás értelmében, to- vábbra is szeretettel fogadom a korábban a körzetembe tartozó Királydombról és Kurjancsról érkező gyermekeket.